Лотарията с касови бележки приключи

Голямата награда от 50 000 лв. в сезон 3 на Лотарията с касови бележки

Годишната награда от 50 000 лева в сезон 3 на Лотарията с касови бележки отива при Наделина Колева от Стара Загора. Бележката, която донесе късмет на госпожа Колева е на стойност 0,55 лв. Печелившият на месечната награда за периода 10.11.2019 г. - 08.12.2019 г. е Павлина Христова от Добрич. Тя спечели 2000 лв. с бележка на стойност 4,91 лв. Седмичната награда за периода 01.12.2019 г. - 08.12.2019 г e за Мария Пеева от Русе. Тя спечели таблет с ретина дисплей с касова бележка на стойност  1,97 лв.

Честито на печелившите!  

Това беше и финалът на Лотарията с касови бележки.  На този етап не се планира четвърти сезон. 

Благодарим ви за участието!

Други новини

Участващи касови бележки

В трети сезон на лотарията с касови бележки бяха регистрирани:

 • 0
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5
 • 9
 • 8
 • 0
 • 0

Печеливши

Годишна награда за периода 09.12.2018 г. - 08.12.2019 г.

Печелившият на голямата награда от 50 000 лв в сезон 3 на Лотарията с касови бележки е Наделина Колева от Стара Загора. Бележката, която донесе късмет на госпожа Колева е на стойност 0,55 лв. Честито!  

Печеливши от втори сезон Печеливши от първи сезон Още печеливши

Актуално

Как да регистрираме ПОС бележка за участие в Лотарията

 

Ако сте платили с банкова карта, може да удвоите шанса си за печалба в Лотарията с касови бележки на НАП. Първото, което трябва да направите, е да регистрирате трите реквизита от получения фискален бон – дата, час и стойност на покупката. За да въведете получената бележка от ПОС терминал, трябва да изберете полето "Бележка от ПОС терминал". Ако часът и минутите от получената ПОС бележка се разминава с тези на фискалния бон, коригирайте данните в съответното поле.

Последното, което трябва да направите, е да запазите въведените данни като натиснете бутона "Запази". 

Повече подробности във видеото.

Други новини

Вижте какви са всички реквизити на касовата бележка?

Три знака, че касовата бележка е истинска

Пет причини да вземеш касовата си бележка:

Правила на играта

Официални правила на Лотарията с касови бележки

I. Организатор и официални правила на играта

1. Организатор на Лотария с касови бележки и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Национална агенция за приходите. Централно управление на НАП е с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52. За контакти: Информационен център на НАП, телефон 0700 18 700, e-mail: [email protected]

2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на кампанията www.kasovbon.bg.

3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията www.kasovbon.bg за промени в настоящите правила.

II. Продължителност и обхват на играта

Лотарията с касови бележки ще се проведе в периода от 09.12.2018 г. до 08.12.2019 г. В томболата могат да участват всички касови бележки, издадени след 00:00 на 1 януари 2017 г., нерегистрирани до този момент за участие в играта. Фискални бонове ще могат да се регистрират до 11:59 ч. на 08.12.2019 г.

III. Условия за участие в играта:

1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 14-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на Лотарията, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители/настойници). В този случай, обработването на лични данни е законосъобразно, ако детето е поне на 16 г., като ако детето е под 16 г. това обработване е законосъобразно само и доколкото такова съгласие е дадено и разрешено от носещият родителска отговорност за детето (съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни). При получаване на награда и в случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

2. Участието в играта не е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга.

IV. Правила на играта

1. Начин на провеждане

1.1 Всеки, който вземе, регистрира и запази касовата си бележка (хартиен носител, сканирано или фото копие) до края на играта, може да спечели една от големите награди в Лотарията на НАП.

1.2 За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията kasovbon.bg и да създаде свой профил. Потребителските профили на участниците от първия и втория сезон на Лотарията ще бъдат активни и те ще могат да въвеждат бележки с вече създадените права за достъп. В случай, че потребителят е забравил своята парола за вход в системата, може да я възстанови чрез избор на полето „Забравена парола“.

1.3 Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), град, валидна електронна поща, телефон за контакт и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено (доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице.

1.4 Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва профила си в Лотарията чрез посочения e-mаil за потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в G+.

1.5 Всеки регистриран потребител може да въвежда данни от касови бележки и чрез мобилното приложение на НАП „NRA Mobile“, което може да се изтегли през App Store на мобилния телефон за операционна система iOS или през Google Play за телефони с операционна система Android.

1.6 Касови бележки могат да се регистрират и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор (след създаване на профил на www.kasovbon.bg).

Национална агенция за приходите не носи отговорност за грешно подадена информация.

2. Механизъм на играта

2.1 Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от касовата бележка, които гарантират нейната валидност – дата със съответния ден, месец и година (например 03.01.2019), час и минути (например – 13:13) и сума на покупката или получената услуга, изписана в левове и стотинки (например – 10.50).

2.2 Участникът трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Допуска се сканирано или фото копие на бележката.

2.3 В играта могат да бъдат регистрирани единствено касови бележки, които са издадени след 00:00 часа на 1 януари 2017 година и нерегистрирани за участие до този момент.

2.4 Участникът може да регистрира неограничен брой касови бележки в играта.

2.5 Ако потребителят е заплатил с банкова карта закупената стока или получената услуга, то той може да регистрира към съответния фискален бон и бележката за безкасово плащане от ПОС-терминала. След като въведе реквизитите на касовия си бон, потребителят посочва и данните от документа, получен от ПОС терминал в полето „Бележка от ПОС терминал“. След това избира опцията "Запази". 

2.6 Данните, които се отчитат в системата от бележката, получена от ПОС терминала, са часът и минутата на извършеното плащане. Те се генерират автоматично след като бъде попълнено полето за час и минути от получения фискален бон.

2.7 Ако часът и минутите на получената касова бележка са различни с тези на документа от ПОС терминала, то участникът има право да редактира автоматично генерираните данни в съответното поле.

2.8  Бележките от направените плащания с банкова карта се регистрират в системата, когато първо бъдат въведени реквизитите от фискалния бон и след потвърждение на данните от полето „Бележка от ПОС терминал“.

2.9 Участникът има възможност да прегледа въведените от него бележки в системата и да редактира тези фискални бонове, които е регистрирал за текущия седмичен период. Колкото повече касови бележки регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

2.10 Всяка една касова бележка може да участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Фискалните бонове, участвали през дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици, но могат да участват в месечния жребий и жребия за годишната награда. Касовите бележки, регистрирани през даден месец, не могат да участват в жребия за награда през следващите месеци, но участват за голямата награда в края на годината.

2.11 В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.

2.12 С участието си в играта се приема, че потребителят се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.

2.13 Органите на Национална агенция за приходите проверяват валидността на всяка касова бележка за предоставянето на предметна награда на печелившия. В случай, че касовата бележка е недействителна или е издадена в нарушение на данъчното законодателство, наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.

Национална агенция за приходите ще следи за правомерното регистриране  и валидност на касовите бележки.

V. Награди

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 64 награди в рамките на 12 месеца, както следва: седмични – предметни награди, месечни награди в размер на 2 000 лв., годишна награда – 50 000 лв. Жребият и касовите бележки, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата описани в т. 2.11 от „Механизъм на играта“.

1. Механизъм за избор на печеливш

1.1 Седмичните печеливши се определят на лотариен принцип, всеки понеделник в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Печелившият се обявява, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта. Първият печеливш на седмична награда ще бъде изтеглен на 17.12.2018 г. (касовите бележки, регистрирани до 11:59 ч. на 16.12.2018 г. и издадени след 01.01.2017 г., включително,  участват за първата седмична награда). В жребия за останалите седмични награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на всеки последен ден от календарната седмицата (неделя). (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 24.12.2018 г., са регистрираните от 11:59 ч. на 16.12.2018 г. до 11:59 ч. на 23.12.2018 г. Бележките, които участват в жребия на 07.01.2019 г. са всички касови бележки, регистрирани от 11:59 ч. на 30.12.2018 г. до 11:59 ч. на 06.01.2019 г.)

1.2 Първият месечен печеливш ще бъде изтеглен на 14.01.2019 г. В жребия за месечни награди участват тези фискални бонове, които са регистрирани до 11:59 ч. на последния ден от седмицата (неделя) преди тегленето на месечната награда. (Пример: Касовите бележки, които участват в жребия на 14.01.2019 г. трябва да са регистрирани до 11:59 ч. на 13.01.2019 г. В жребият за втората месечна награда участват всички касови бележки, регистрирани от 12:00 ч. на 13.01.2019 г. до 11:59 ч. на 10.02.2019 г. Жребият за втората месечна награда ще бъде изтеглен на 11.02.2019 г.). Месечните печеливши се обявяват, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта.

1.3 Печелившият, спечелил голямата награда, ще бъде избран на 09.12.2019 г. Касовите бележки, които участват в този жребий, са тези, които са регистрирани до 11:59 ч. на 08.12.2019 г. Печелившият се обявява, както на интернет страницата на Лотария с касови бележки, така и на фейсбук страницата на играта.

1.4 Определянето на печелившите се извършва в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. В деня на жребия печелившите ще бъдат оповестени, както на интернет страницата на Лотарията, така и на фейсбук страницата на играта, до 12:00 часа. В случаите, в които денят за избор на печеливш е национален празник, жребият и оповестяването на печелившите ще бъде извършено в първия работен ден след него.

1.5 Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

1.6 В случай, че по време на Лотарията или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в играта от софтуер на случаен принцип.

2. Данъчно облагане награди

2.1. Наградите подлежат на данъчно облагане с окончателен данък, който е за сметка на получателя.

2.2. Предметните награди се предават на получателя, след като дължимият данък бъде преведен по сметка на НАП.

2.3. В случай, че дължимата сума за данък за съответната предметна награда не бъде преведена в срок от 30 календарни дни след получаване на съобщение на e-mail адреса, посочен във формата за контакт на избрания печеливш, се счита, че той се отказва от наградата и се пристъпва към тегленето на нов печеливш за същия седмичен период в следващо предаване на живо по съответния телевизионен канал.

3. Получаване на награди

3.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с печелившите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт и/или чрез обаждане по телефона, в същия ден на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за получаване на наградата. Печелившите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на касовата бележка, с която са спечелили.

3.2 Ако печелившият не отговори до 2 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирана/фотокопие на касовата бележка, с която е участвал, с изискуемите и регистрирани реквизити, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът ще изтегли друг печеливш по време на жребия за следващата награда за съответния период.

3.3 Всеки, спечелил награда в Лотарията, има възможност да я получи лично, след изтичането на 14-дневен срок от изпратения информационен имейл с потвърждение за получаване на награда, изпратено копие на печелившия бон и преведен дължим данък по сметка на НАП (за паричните награди).

3.4 Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал на касовата бележка/фискален бон. Допуска се избраният печеливш да предостави сканирано или фотокопие от фискалния бон, изпратено на имейл [email protected] В случай, че печелившият не представи валидна касова бележка, съдържаща точно реквизитите, които са били регистрирани, той няма право да получи наградата. Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.

3.5 Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

3.6 Национална агенция за приходите не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не е получил информационния мейл за спечелената от него награда.

3.7 Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по мейл и сканирана касова бележка.

3.8 Всяка награда, получена от участие в Лотария с касови бележки, след като бъде изтеглена и получена от печелившия, подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

 VI. Прекратяване на играта

Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

VII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта

1. Организаторът обработва следните лични данни на всички участници в лотарията с касови бележки: име, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), град, електронна поща, телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично или разрешено от неговия законен представител (родител/попечител/настойник)

2. Обработването на личните данни на участниците в лотарията с касови бележки се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.

3. Целта на обработването на личните данни на участниците в лотарията с касови бележки е определяне на спечелилите играта по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, както и за целите на маркетинга.

4. С активиране на бутона/чекбокса „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лотарията с касови бележки“ участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съгласно чл. 6, т. 1а от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

5. Всеки участник може да оттегли даденото си съгласие по всяко време, като оттеглянето важи занапред и не може да има обратно действие, като за целта активира бутона/чекбокса „Не съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лотарията с касови бележки“

6. С участието в  играта желаещите се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от НАП.

7. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, град на местоживеене и тяхна снимка от връчването на наградата биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.

8. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

9. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.

11. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Всеки участник в играта, има право, съгласно от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД да поиска:

1. Да получи информация от Организатора относно обработването на неговите лични данни;

2. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни;

3. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;

4. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;

5. Да упражни и други негови права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД.

6. За да упражни правата си по т. 1 – т. 5, участникът трябва да изпрати на адреса на ЦУ на НАП: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, писмено заявление до изпълнителния директор на НАП, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/ неговия законен представител (родител/попечител/настойник) или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

VIII. Други условия

1. В случай, че печелившият не желае да получи лично наградата в телевизионно предаване, излъчвано в национален ефир, то Организаторът предоставя възможност за получаване на наградата на място в една от териториалните структури на НАП. Организаторът на лотарията не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер за връзка или електронна поща.

2. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

3. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.

4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Лотарията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.

5. Национална агенция за приходите не носи отговорност във връзка с недостатъци на предметните награди и/или упражняване на гаранционни или други права.

6. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд в гр. София.

7. Организаторът може да заличава регистрация на потребител в Лотарията, ако е въведена информация за невалиден (неверен) единен граждански номер (ЕГН). Организаторът може да информира участника по имейл за установеното несъответствие със системата за гражданска регистрация на физическите лица в България и източник на лични данни (ЕСГРАОН) и да предостави срок за отстраняване на грешките не по-малък от 7 календарни дни. Ако след изтичане на този срок данните за ЕГН не бъдат приведени в съответствие, Организаторът заличава регистрацията на участника в Лотарията.

Лични данни

Условия за обработване на личните данни на участниците в Лотарията

 1. Организаторът обработва следните лични данни на всички участници в лотарията с касови бележки: име, фамилия, идентификационен номер (ЕГН), град, електронна поща, телефон за контакт, въз основа на дадено доброволно съгласие на участника лично или разрешено от неговия законен представител (родител/попечител/настойник).
 2. Обработването на личните данни на участниците в Лотарията с касови бележки се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 3. Целта на обработването на личните данни на участниците в Лотарията с касови бележки е определяне на спечелилите играта по безспорен начин, оповестяване на резултатите от нея, както и за целите на маркетинга.
 4. С активиране на бутона/чекбокса „Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лотарията с касови бележки“ участниците доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съгласно чл. 6, т. 1а от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
 5. Всеки участник може да оттегли даденото си съгласие по всяко време, като оттеглянето важи занапред и не може да има обратно действие, като за целта активира бутона/чекбокса „Не съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Лотарията с касови бележки“
 6. С участието в  играта желаещите се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от НАП.
 7. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, град на местоживеене и тяхна снимка от връчването на наградата биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.
 8. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 9. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.
 10. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
 11. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Всеки участник в играта, има право, съгласно от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД да поиска:

 1. Да получи информация от Организатора относно обработването на неговите лични данни;
 2. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни;
 3. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;
 4. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;
 5. Да упражни и други негови права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и ЗЗЛД.

За да упражни правата си по т. 1 – т. 5, участникът трябва да изпрати на адреса на ЦУ на НАП: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52, писмено заявление до изпълнителния директор на НАП, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице/ неговия законен представител (родител/попечител/настойник) или изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.